Flag

An official website of the United States government

ການບໍລິການວີຊາສະຫະລັດອາເມລິກາ
ຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດອາເມລິກາ

ແຈ້ງການ

The Secretary of State has authorized the lifting of most sanctions on U.S. visa issuance to Lao citizens. Routine visa appointments will remain limited in the near term as the Consular Section processes visa applications that were previously suspended.

ວີຊາແມ່ນຫຍັງ?

ພົນລະເມືອງຕ່າງຊາດ ທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງໄປສະຫະລັດອາເມລິກາຕ້ອງໄດ້ມີວີຊາສະຫະລັດອາເມລິກາຄັດຕິດຢູ່ໃນໜັງສືຜ່ານແດນຂອງຜູ້ເດີນທາງ.

ຜູ້ເດີນທາງຕ່າງຊາດບາງຄົນ ອາດມີສິດເດີນທາງເຂົ້າສະຫະລັດອາເມລິກາແບບບໍ່ມີວີຊາໄດ້ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຍົກເວັ້ນວີຊາ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສະຫະລັດອາເມລິກາ. (DHS). 

ພາກສ່ວນວີຊາຢູ່ໜ້າເວັບໄຊນີ້ ແມ່ນກ່ຽວກັບວີຊາສະຫະລັດອາເມລິກາສໍາລັບພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເດີນທາງໄປສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ກົດເຂົ້າໄປທີ່ Travel.State.gov ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

ໝາຍເຫດ: ພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ວີຊາສະຫະລັດເພື່ອເດີນທາງໄປສະຫະລັດອາເມລິກາ. ເມື່ອວາງແຜນເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາອາດຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວີຊາທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍສະຖານກົງສຸນຂອງປະເທດທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການໄປຢ້ຽມຢາມ..

ທ່ານຕ້ອງການວີຊາປະເພດໃດ?

ສໍາລັບການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດອາເມລິກາແບບໄລຍະສັ້ນ (ທ່ອງທ່ຽວ, ທຸລະກິດ, ການສຶກສາ ແລະອື່ນໆ),ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ແບບຟອມໃບຄໍາຮ້ອງອອນລາຍ (form DS-160). ສໍາລັບວິຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຖາວອນ ທີ່ອອກໃຫ້ບຸກຄົນຕ່າງຊາດທີ່ປະສົງຈະຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຢູ່ ແລະ ເຮັດວຽກແບບຖາວອນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າເວັບຂອງການບໍລິການກ່ຽວກັບສັນຊາດ ແລະ ຄົນເຂົ້າເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອຄົ້ນຫາແບບຟອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ໄປ. ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຕົນເອງຕ້ອງໃຊ້ວີຊາປະເພດໃດ, ກະລຸນານໍາໃຊ້ ຕົວຊ່ວຍສ້າງວີຊາ ທາງດ້ານລຸ່ມນີ້.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ເພື່ອຕິດຕໍ່ຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າ, ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊທ໌ Global Support Services (GSS) ໜ້າຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ສຳຫລັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ໄດ້ຕາມອີເມວແລະເບີໂທ ລຸ່ມນີ້:

ໂທຫາສູນຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າຕາມວັນເວລາ: ວັນຈັນ – ວັນສຸກ: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. (ຍົກເວັ້ນວັນພັກ)

Email Inquiries: conslao@state.gov
Fax: 856 21 480 670

Lao Mailing Address:
Consular Section
U.S. Embassy
P.O. BOX 114
Vientiane, Lao PDR

ທີ່ຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ
ແຜນທີ່ດ້ານລຸ່ມນີ້ ໄດ້ລະບຸທີ່ຕັ້ງຂອງພະແນກກົງສຸນ
Utah
Telluride
Colorado Sand Dunes