ການເຂົ້າເມືອງດ້ວຍການຮັບປະກັນຂອງຄອບຄົວ

ການເຂົ້າເມືອງຖາວອນດ້ວຍການຮັບປະກັນຂອງຄອບຄົວປະກອບມີສອງກຸ່ມຄື ພີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດ ແລະ ພີ່ນ້ອງບໍ່ໃກ້ຊິດ, ເຊິ່ງຖືກຮັບຮອງເອົາພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ, ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄົນເຂົ້າເມືອງແລະສັນຊາດ (INA). ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວ ກັບວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນທັງສອງປະເພດນີ້ ໃນເວັບໄຊທ໌ usvisas.state.gov

ເພື່ອຈະສະໝັກຂໍວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນສຳຫລັບຍາດໃກ້ຊິດ ແລະ ຍາດບໍ່ໃກ້ຊິດ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນການດຳເນີນວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນ ໃນເວັບໄຊທ໌ usvisas.state.gov ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຮັດສໍາເລັດຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານັ້ນແລ້ວ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກ NVC, ພ້ອມກັນກັບຂໍ້ມູນທີ່ແນະນໍາໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້, ເພື່ອເປັນແນວທາງແລະການປະຕິບັດຕໍ່ໄປ.