ການສໍາພາດ

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດສໍາເລັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນການດຳເນີນວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນ ໃນເວັບໄຊທ໌ usvisas.state.gov, ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນ (ແບບຟອມ DS-260), ໃບຮັບປະກັນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເອກະສານສະໝັບສະໜູນອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ສູນກາງວີຊາແຫ່ງຊາດ (NVC),  NVCຈະກວດຄືນບັນດາເອກະສານຂອງທ່ານໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ. ເມື່ອກໍລະນີ(ຄຳຮ້ອງ)ຂອງທ່ານເລື່ອນມາເຖິງຜຽນທີ່ຈະສາມາດສໍາພາດໄດ້, NVC ຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຈັດຕາຕະລາງ ນັດສໍາພາດໃຫ້ທ່ານ.

ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນການສໍາພາດ ໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ usvisas.state.gov