ວີຊາຄູ່ໝັ້ນ

ວີຊາຄູ່ໝັ້ນ K-1 ແມ່ນວີຊາສຳຫລັບຄູ່ໝັ້ນ ທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດຂອງຄົນສະຫະລັດ. ວີຊາK-1ນີ້ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ຄູ່ໝັ້ນທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດເດີນທາງໄປສະຫະລັດອາເມຣິກາແລະແຕ່ງງານກັບ ຄົນສະຫະລັດຜູ້ທີ່ຮັບປະກັນເອົາຜູ້ກ່ຽວພາຍໃນ 90 ວັນຫຼັງຈາກມື້ໄປຮອດສະຫະລັດ.  ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວີຊາຄູ່ໝັ້ນ ໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ usvisas.state.gov