Flag

An official website of the United States government

ຂໍ້ມູນສໍາຄັນກ່ຽວກັບວີຊາ

ວີທີການຊໍາລະເງິນ ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ

Insert Local Payment information here.

ການນັດໝາຍ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ

Insert Appointment information, and the addresses of all locations here

ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ

Insert Local Security Info

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ເໝາະສົມ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການນັດໝາຍຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານແຈ້ງພວກເຮົາທັນທີໃນຕອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບມື້ການນັດໝາຍແລ້ວ. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທ່ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ພິການ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ້ນກັບສະຖານະການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນນັ້ນໆ.

ຕົວຢ່າງຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກປະກອບມີ:

  • ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການນັດໝາຍແບບສ່ວນຕົວເນື່ອງດ້ວຍພະຍາດປະຈຳຕົວ ຫຼື ເປັນຜູ້ພິການ, ພວກເຮົາອາດສາມາດຈັດການນັດໝາຍໃນຊ່ວງເວລາອື່ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຂົ້າມາສຳພາດໄດ້.
  • ຖ້າທ່ານ ຫຼື ລູກຂອງທ່ານ ມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນັດໝາຍແບບສ່ວນຕົວໃນສະຖານທີ່ງຽບ ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງລົບກວນ, ພວກເຮົາສາມາດນັດໝາຍທ່ານໃນຊ່ວງເວລາອື່ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານ ຫຼື ຄົນໃນຄອບຄົວສາມາດເຂົ້າຮັບການສຳພາດໄດ້.
  • ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້, ພວກເຮົາອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຕອບຄຳຖາມໃນຮູບແບບທີ່ຕອບຮັບກັນໄດ້ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ບິກ ແລະ ເຈ້ຍ.
  • ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຫູໜວກ ຫຼື ມີພາວະຫູຕຶງ ທ່ານສາມາດພາລ່າມພາສາມືມາໄດ້ຖ້າຕ້ອງການເພື່ອຊ່ວຍສື່ສານໃນເວລາສຳພາດ.
  • ຖ້າທ່ານສາຍຕາບໍ່ດີ ພວກເຮົາອາດຈະນຳໃຊ້ສິ່ງພິມທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນການສື່ສານກັນ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດໃຫ້ລາຍນິ້ວມືກັບພວກເຮົາໄດ້ເນື່ອງຈາກມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ລວມເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິແຕ່ກຳເນີດ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຮ່າງກາຍ, ພະຍາດຜິວໜັງ; ທ່ານອາດມີສິດໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນການປະທັບຮອຍນິ້ວມື ສະເພາະນິ້ວນັ້ນໆ.

  • ການຍົກເວັ້ນການສຳພາດ ຈະເກີດຂຶ້ນສະເພາະກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດເຊັ່ນ: ພະຍາດປະຈຳຕົວຂອງຜູ້ກ່ຽວທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ກູ້ໄພສຸກເສີນທາງອາກາດ.

ຫ້ອງນັ່ງລໍຖ້າ ແລະ ຫ້ອງນ້ຳໃນພະແນກກົງສຸນ ແມ່ນລໍ້ເລື່ອນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.